Arkadiusz M. Tomczyk

geograf i klimatolog związany zawodowo z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Zakładzie Meteorologii i Klimatologii.

Jego dorobek naukowy obejmuje zagadnienia z zakresu ekstremalnych zjawisk pogodowych, agrometeorologii, bioklimatologii, klimatu miasta i klimatu obszarów polarnych. W dorobku naukowych największy udział stanowią prace dotyczące fal upałów i fal mrozów w Polsce oraz ich cyrkulacyjnych uwarunkowań. Tych zagadnień dotyczyły również trzy granty naukowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki.

Członek Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Nauk Geograficznych, Komitetu Badań Polarnych. Od 2023 roku przewodniczący Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geofizycznego.

Od 2022 roku główny koordynator projekty Różne oblicza geografii, którego celem jest popularyzacja osiągnięć naukowych z dziedziny nauki o Ziemi  i środowisku wśród uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego.