Historia

Od początku powstania w 1918 r., PTG zrzeszało członków także z Poznania. Inicjatywa powołania oddziału poznańskiego PTG pojawiła się w 1922 r.; nie osiągnięto jednak porozumienia dotyczącego statutu PTG, wskutek czego 8 lutego 1928 r., z inicjatywy profesora Stanisława Pawłowskiego, powstało niezależne Towarzystwo Geograficzne w Poznaniu (Czechówna 1968). Powołanie i funkcjonowanie oddziału w Poznaniu było odpowiedzią na odczuwalny brak takiej instytucji w życiu naukowym poznańskiego ośrodka geograficznego. Towarzystwo skupiało geografów – fachowców oraz wszelkie inne osoby, którym bliskie były idee i cele Towarzystwa.

Po zakończeniu II wojny światowej, w 1946 r. lokalne towarzystwa geograficzne (w tym Towarzystwo Geograficzne w Poznaniu) wraz ze Zrzeszeniem Polskich Nauczycieli Geografii zostały włączone w skład Polskiego Towarzystwo Geograficzne. Już w październiku tego roku zaczął funkcjonować oddział poznański PTG pod przewodnictwem prof. Augusta Zierhoffera.

Historia Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego do roku 2007 została opublikowana przez Marię Górską-Zabielską w 2008 r. w Czasopiśmie Geograficznym pt. „Historia i dorobek Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego”. Natomiast pełną informację o działalności OP PTG do roku 2017 zawiera tekst  autorstwa  Andrzeja Kostrzewskiego, Małgorzaty Mazurek, Marii Górskiej-Zabielskiej pt.: „Oddział Poznański PTG” zawarty w monografii z 2018 r. pod redakcją Marka Sobczyńskiego pt.: „Polskie Towarzystwo Geograficzne w setną rocznicę działalności„, t. 2: „Historia oddziałów terenowych i tematycznych Polskiego Towarzystwa Geograficznego”

pobierz pełny tekst: Kostrzewski A., Mazurek M., Górska-Zabielska M., 2018, Oddział Poznański PTG, [w:] Sobczyński M. (red), Polskie Towarzystwo Geograficzne w setną rocznicę działalności, t. 2: Historia oddziałów terenowych i tematycznych Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych, Łódź, s. 285-305, ISBN 978-83-63418-04-5.