Jarosław Działek

pracownik naukowy i wykładowca w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent geografii i socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie jego zainteresowania badawcze skupiają się na dynamice współczesnych i historycznych zjawisk artystycznych: funkcjonowaniu miejsc artystycznych w obszarach miejskich i pozamiejskich, rozwoju ośrodków artystycznych oraz przebiegu ścieżek migracyjnych artystów. W 2021 roku ukazała się monografia jego autorstwa: „Geografia sztuki. Struktury przestrzenne zjawisk i procesów artystycznych”. Ponadto jest autorem lub współautorem ponad 50 publikacji dotyczących m.in. zróżnicowania kapitału społecznego w Polsce, znaczenia instytucji kultury w budowaniu i wzmacnianiu kapitału społecznego oraz roli wsparcia społecznego w przygotowaniu i reagowaniu na klęski żywiołowe.