O geografii rynku (na przykładzie rynku samochodów osobowych)

Geografia ma różne, zmieniające się w czasie oblicza i nurty badań. Niektóre z nich są bardziej popularne i eksponowane społecznie, innymi zajmują się jedynie wąskie grupy badaczy. Do tych drugich należy z pewnością geografia rynku. Zainteresowanie nią wydaje się wzrastać w ostatnim czasie w związku z ekonomiczno-przestrzennymi konsekwencjami takich wydarzeń jak pandemia COVID-19 czy kryzys energetyczny, wywołany m.in. wojną w Ukrainie. Wydarzenia te pociągają za sobą zasadniczą rekonfigurację geograficzną zarówno rynku globalnego jak i jego różnych segmentów (w tym rynku samochodów osobowych).

Wykład ma dwa główne cele, które zarazem determinują jego podział na dwie części. W pierwszej podjęta zostanie refleksja nad miejscem geografii rynku w tradycji i kierunkach badań geograficznych. Z kolei w części drugiej zaprezentowane zostaną wyniki pionierskich badań nad rynkiem samochodów osobowych w wymiarze przestrzennym, prowadzonych w Zakładzie Geografii Ekonomicznej UAM.

Ze względu na popularyzatorski charakter, przeważająca część wykładu będzie poświęcona drugiemu z wymienionych zagadnień, ujmowanemu w dwóch skalach przestrzennych: globalnej i krajowej. Słuchacze znajdą w nim m. in. odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jak kryzysy ekonomiczne wpływają na geografię światowego rynku samochodów osobowych?
  2. Czy nasz kraj jest największym importerem samochodów używanych na świecie?
  3. Gdzie w Polsce jest najwięcej zarejestrowanych samochodów osobowych?
  4. Jakie marki samochodów są preferowane w różnych regionach?

Wykład będzie ilustrowany bogatym materiałem dokumentacyjnym. Nie przewiduje się promocyjnej sprzedaży samochodów.