Prof. zw. dr hab. Jan Przybyłek

Dyscyplina: geologia, specjalność: hydrogeologia. Wykształcenie: W latach 1959 – 1965 studiował geologię na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1968 roku uzyskał na Akademii Górniczo – Hutniczej  im. Stanisława Staszica w Krakowie stopień doktora nauk technicznych, a w 1994 roku w tejże Uczelni stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu hydrogeologii po przedłożeniu rozprawy pt.: „Hydrogeologia Sahary w rejonie masywu Eglab. Algierska Sahara Zachodnia”.

Działalność naukowo-dydaktyczna i ekspercka: promotor w ponad 100 pracach magisterskich oraz w 3 rozprawach doktorskich na kierunku geologia. Ekspert z uprawnieniami w zakresie hydrogeologii, gospodarki wodnej i ochrony środowiska gruntowo-wodnego. Od wielu lat członek Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych w Ministerstwie Środowiska, członek Rady Górniczej w Ministerstwie Środowiska, oraz Rady ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy RDOŚ w Poznaniu. Wśród licznych odznaczeń w szczególności ceni sobie Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego przyznany uchwałą Senatu Uczelni w dniu 11 marca 2010 r.