IWONA HILDEBRANDT-RADKE,

IWONA HILDEBRANDT-RADKE, absolwentka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych (1991r.) (specjalność geomorfologia i paleogeografia czwartorzędu) i Wydziału Nauk Historycznych (1994 r.) (archeologia). Od początku swojej drogi zawodowej związana jest z Instytutem Geoekologii i Geoinformacji UAM.

Głównym celem prowadzonych przez nią badań jest wieloaspektowa ocena stopnia antropopresji, rozpoznanie zapisu skutków działań człowieka w środowisku przyrodniczym w pradziejach i czasach historycznych (holocenie) oraz rekonstrukcja krajobrazu kulturowego. Swoje badania realizuje przede wszystkim na obszarze Wielkopolski i Kujaw. Uczestniczy również w realizacji projektów zagranicznych na obszarze Ukrainy, Węgier i Grecji.

Specjalizuje się w badaniach geoarcheologicznych typu on-site i off-site. W badaniach geoarcheologicznych wykorzystuje głównie metody litologiczną i geochemiczną oraz geomorfologiczne badania stanowisk archeologicznych, prowadząc je w ścisłym powiązaniu z badaniami archeologicznymi (wynikami Archeologicznego Zdjęcia Polski oraz badaniami wykopaliskowymi), a także innymi badaniami paleoekologicznymi.

Jest autorką ponad 80 publikacji naukowych, w tym monografii pt. „Pradziejowa i wczesnohistoryczna antropopresja i jej zapis w środowisku przyrodniczym na przykładzie regionu środkowej Obry (Wielkopolska)”.

Kierowała lub uczestniczyła w realizacji kilkunastu projektów badawczych z zakresu archeologii, geoarcheologii i paleogeografii holocenu. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej.