Renata Graf

Renata Graf – geograf i hydrolog, profesor UAM w Zakładzie Hydrologii i Gospodarki Wodnej w Instytucie Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi badania w zakresie obiegu wody i jego zmian pod wpływem antropopresji, modelowania procesów hydrologicznych w zlewni. Jej zainteresowania naukowe obejmują również zagadnienia dotyczące ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, głównie powodzi, jak również termiki wód i zjawisk lodowych na rzekach oraz zarządzania i ochrony zasobów wodnych. Zajmuje się także oceną możliwości aplikacyjnych kartografii hydrograficznej i hydrologii historycznej (dawna i współczesna mapa hydrograficzna), szczególnie w zakresie analizy dawnych przekazów kartograficznych oraz oceny ich wiarygodności dla współczesnych badań środowiskowych i zmian stosunków wodnych, również na obszarze Poznania. Jest autorką ponad 130 publikacji naukowych, wykonawcą projektów naukowych i ekspertyz oraz konsultantem naukowym 43 arkuszy Mapy hydrograficznej Polski w skali 1: 50 000. Brała udział w ponad 50 konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział Poznański, Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, zespołu opiniodawczo-doradczego Głównego Geodety Kraju w zakresie realizacji mapy hydrograficznej Polski, Grupy Planistycznej dla Regionu Wodnego Warty i Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Od 2001 roku jest członkiem jury Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej.