prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz

Tadeusz Stryjakiewicz, profesor nauk o Ziemi w zakresie geografii, zatrudniony w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego główne zainteresowania naukowe obejmują problematykę organizacji i dynamiki przestrzeni społeczno-ekonomicznej (w tym znaczenia tzw. sektora kreatywnego), lokalizacji działalności gospodarczej, rozwoju regionalnego i lokalnego oraz polityki miejskiej i regionalnej.

Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Fundacji Volkswagena. Staże zagraniczne na Uniwersytecie Kairskim, Uniwersytecie im. Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem oraz w Szkole Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich University College w Londynie. Wykładowca wizytujący na Uniwersytecie im. Erazma w Rotterdamie oraz Uniwersytecie w Kolonii. Uczestniczył w kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, w tym: ACRE – Accommodating Creative Knowledge. Competitiveness of  European Metropolitan Regions within the Enlarged Union, wykonywanym w ramach VI Programu Ramowego Unii Europejskiej oraz CIRES – Cities Regrowing Smaller (projekcie Akcji COST z udziałem 28 państw), dotyczącym strategii regeneracji miast kurczących się. Aktualnie bierze udział w realizacji dwóch projektów UE w ramach programu Horizon 2020 Maria Skłodowska Curie Innovative Training Networks (ITN): RURACTION – Social Entrepreneurship in Structurally Weak Rural Regions oraz RE-CITY – Reviving Shrinking Cities – Innovative Paths and Perspectives towards Livability for Shrinking Cities in Europe.

Autor lub współautor 260 publikacji naukowych, licznych ekspertyz i raportów członek wielu krajowych i zagranicznych rad i stowarzyszeń naukowych, uczestnik warsztatów geograficznych na Spitsbergenie i w Ałtaju.