Suburbanizacja. Uciec z miasta jak najbliżej.

Suburbanizacja to proces przenoszenia form przestrzennych miasta, podmiotów gospodarczych, ludności i życia miejskiego z miasta centralnego na tereny otaczające, do strefy podmiejskiej. Celem wykładu jest przedstawienie przesłanek, skali i skutków rozwoju przestrzennego w liczącej ok. 1 mln mieszkańców miejskiej aglomeracji Poznania. Obszar ten stanowi niezwykle dynamiczny układ kształtowany przez proces suburbanizacji, w tym intensywnej suburbanizacji rezydencjalnej. Przejawia się on depopulacją miasta centralnego na rzecz strefy podmiejskiej, w której postępuję rozwój osiedli mieszkaniowych, terenów przemysłowo-usługowych i komunikacyjnych oraz zanik funkcji rolniczej. Suburbanizacja niesie za sobą wiele problemów gospodarczych, infrastrukturalnych, społecznych i środowiskowych, których rozwiązanie wymaga nowych form i instrumentów zarządzania w skali całej aglomeracji miejskiej. W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną zarówno te polityki przestrzenne gmin, które dynamizują proces suburbanizacji jak i działania zmierzające do opanowania szczególnej formy suburbanizacji jaką jest żywiołowe i niekontrolowane rozlewanie się zabudowy mieszkaniowej (urban sprawl).