Szlak jak rys Wielkopolan – o koncepcji Szlaku Pracy Organicznej w Wielkopolsce

Prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński, prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz,
prof. UEP dr hab. Filip Kaczmarek, prof. UEP dr hab. Agnieszka Niezgoda

Wykład poświęcony będzie przedstawieniu projektu nowego szlaku kulturowego w Wielkopolsce, oddającego swoistą tożsamością społeczną mieszkańców tego regionu.  Szlak ten ma edukować, służyć ruchowi turystycznemu i popularyzacji dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, ponadto ukazać znaczenie działań Wielkopolan dążących do wzmocnienia sił i organizacji społeczeństwa polskiego w sytuacji braku własnego państwa. Koncepcja uwzględnia nie tylko ideę pracy organicznej w wymiarze historycznym, ale także konsekwencje jej zastosowania dla procesów modernizacyjnych oraz ich współczesne kontynuacje. Projekt został nagrodzony w konkursie organizowanym przez Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (2019).

Autorzy

Andrzej Gulczyński, dr hab., prof. UAM, prawnik. W swych badaniach koncentruje się m.in. na w zagadnieniach europejskiej kultury prawnej, ewolucji instytucji prawnych, wizualizacji prawa, a także problemach prawa i polityki turystycznej. Jest autorem ponad 100 publikacji ogłoszonych w kraju i za granicą. Pod jego redakcją ukazały się m.in. książki Wielkopolanie XX wieku, Wielkie nadzieje, wielkie rozczarowania. Ład wiedeński a europejska wspólnota, Uniwersalne wartości w uniwersyteckim dyskursie. Jest również redaktorem serii „Wielkopolska dawniej i dziś. Studia, źródła i materiały”. Wyniki swych badań prezentował m.in. podczas wykładów w Austrii, Czechach, Estonii, Hiszpanii, Niemczech, Słowacji, Słowenii, we Włoszech i na Łotwie. Był kierownikiem studiów na kierunkach europeistyka oraz prawo europejskie (2010-2016), pełni obowiązki dyrektora Muzeum UAM, jest prezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Członek Rady Biblioteki Raczyńskich, Rady Kuratorów Fundacji Zakłady Kórnickie, Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN oraz Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania. Wyróżniony m.in. medalem „Labor omnia vincit” za krzewienie idei pracy organicznej.

 

Alina Zajadacz, dr hab., prof. UAM, geograf. Główne zainteresowania badawcze związane są z geografią turystyki, w tym potencjałem turystycznym miast i regionów oraz turystyką dostępną (accessible tourism). Studia geograficzne ze specjalnością z zakresu kształtowania i ochrony środowiska ukończyła w 1996 r., pracę doktorska pt. „Potencjał turystyczny miast na przykładzie wybranych miast Sudetów Zachodnich” obroniła w 2001 r., a tytuł doktora habilitowanego uzyskała w 2013 r. na podstawie rozprawy „Turystyka osób niesłyszących – ujęcie geograficzne”. Ukończyła także studia z „Zarządzania zasobami ludzkimi” (2016) oraz kurs Tourism and Travel Management (The University of Queensland, Australia, 2019). Autorka ponad stu publikacji naukowych w tym kilku monografii. Współpracuje z ośrodkami zagranicznymi (m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Rosji); ponadto z instytucjami, stowarzyszeniami (opracowania strategii rozwoju turystyki, analizy dostępności pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnością).  Prowadzi szkolenia dla branży turystycznej. W działalności społecznej: przewodnicząca Komisji Geograficzno-Geologicznej (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk); wiceprzewodnicząca sekcji Geografii Turyzmu (Polskie Towarzystwo Geograficzne); członkini: kapituły rankingu uczelni wyższych (Wiadomości Turystyczne) oraz grupy doradczej w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

 

Filip Kaczmarek, prof. UEP dr hab., historyk i politolog. Głównym obszarem badawczym polityka rozwojowa i ekonomia rozwoju. Działacz samorządowy: radny Osiedla Ogrody (Poznań), 1997-2001; radny i wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania, 1998-2002; radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, 2019-; twórca i pierwszy dyrektor Biura Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Poznania, 2003-2004. Członek Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania (od 1984, z przerwami). Jako poseł do Parlamentu Europejskiego, 2004-2014 był m.in. członkiem Zespołu poselskiego ds. polityki miejskiej – Intergrupa URBAN. Członek Rady Programowej Turystyki Kulturowej TRAKT w Poznaniu, 2015-; członek Kapituły Nagrody Architekci Rozwoju (Global Compact), 2016-; sekretarz generalny Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, od 2018.

 

Agnieszka Niezgoda  prof. UEP dr hab., ekonomista, w szczególności zajmuje się ekonomiką turystyki. Stopień doktora i doktora habilitowanego uzyskała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie  w latach 2017 – 2019 roku pełniła funkcję kierownika Katedry Turystyki. Specjalizuje się w problematyce zachowań konsumentów na rynku turystycznym (popyt turystyczny); rozwoju zrównoważonego w turystyce oraz  nowych trendów w rozwoju turystyki.
W latach 2004 – 2007 była członkiem International Associaton of Scientific Experts in Tourism (AIEST – Szwajacaria), od roku 2017 pełni funkcję wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Turystyki, jest również członkiem zarządu Stowarzyszenia Polonia – Italia w Poznaniu oraz członkiem zwyczajnym Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Autorka i współautorka ok. 140 publikacji z zakresu ekonomiki turystyki i zarządzania w turystyce. Brała udział w kilku projektach badawczych w tym o zasięgu międzynarodowym (Austria, Turcja). Została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Nagrodą Ministra Sportu i Turystyki “Za zasługi dla turystyki”. Otrzymała 6 nagród Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za działalność naukową.