Tomasz Karasiewicz

Tomasz Karasiewicz, dr hab., prof. UMK, geograf, geomorfolog. Główne zainteresowania badawcze związane są z paleogeografią późnego glacjału i holocenu, koncentrują się  wokół zagadnień denudacji, geochemii a także wpływu działalności człowieka na środowisko w holocenie (antropopresja). Dodatkowo w kręgu Jego zainteresowań jest geoturystyka i ekosystemy wodno-błotne, ruchy masowe. Ukończył studia geograficzne ze specjalnością geomorfologia w 1995 roku na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK w Toruniu. Tan też rozpoczął pracę na stanowisku asystenta Pracę doktorską pt. „Morfogeneza strefy marginalnej fazy pomorskiej zlodowacenia vistuliańskiego w rejonie interlobalnej pozycji rynny jeziora Narie” obronił w 2005 roku. Tytuł doktora habilitowanego uzyskał w 2019 roku na podstawie zbioru artykułów pod wspólnym tytułem „Zmiany paleośrodowiskowe i ich zapis w osadach małych basenów sedymentacyjnych w obszarach młodoglacjalnych”.

Autor i współautor ponad 120 prac naukowych i popularnonaukowych. W działalności społecznej jest członkiem Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, Polskiego Towarzystwa Geograficznego, gdzie pełni funkcję członka Zarządu Oddziału Toruńskiego PTG.