Iwona Hildebrandt-Radke

Jest absolwentką Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, gdzie ukończyła kierunek geografia ze specjalnością geomorfologia i paleogeografia czwartorzędu oraz Wydziału Nauk Historycznych UAM, na którym ukończyła archeologię. Jej wykształcenie jest odzwierciedleniem zainteresowań badawczych związanych z człowiekiem, jako czynnikiem sprawczym przemian cywilizacyjnych i środowiskowych na Ziemi.

Specjalizuje się w badaniach geoarcheologicznych, typu on-site i off-site. W badaniach geoarcheologicznych wykorzystuje głównie metody litologiczną i geochemiczną oraz geomorfologiczne badania stanowisk archeologicznych, prowadząc je w ścisłym powiązaniu z badaniami archeologicznymi, a także innymi badaniami paleoekologicznymi. Głównym celem prowadzonych przez nią badań jest wieloaspektowa ocena stopnia antropopresji, rozpoznanie zapisu skutków działań człowieka w środowisku przyrodniczym w pradziejach i czasach historycznych oraz rekonstrukcja krajobrazu kulturowego. Swoje badania realizuje przede wszystkim na obszarze Wielkopolski i Kujaw, ale uczestniczy również w realizacji projektów zagranicznych na obszarze Ukrainy, Węgier i Grecji.

Jest autorką ponad 100 publikacji naukowych, w tym monografii pt. „Pradziejowa i wczesnohistoryczna antropopresja i jej zapis w środowisku przyrodniczym na przykładzie regionu środkowej Obry (Wielkopolska)”, która jest jej osiągnięciem habilitacyjnym.

Kierowała lub uczestniczyła w realizacji ponad 20 projektów badawczych z zakresu archeologii, geoarcheologii i paleogeografii holocenu. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej.

Oprócz pasji naukowej spełnia się w pracy dydaktycznej i organizacyjnej. W roku 2019 pełniła funkcję prodziekana ds. kształcenia i spraw studenckich WNGiG zajmując się studiami zaocznymi. Obecnie jest przewodniczącą Rady ds. kształcenia Szkoły Nauk Przyrodniczych. Opiekuje się sekcją geomorfologiczną i geoarcheologiczną Studenckiego Koła Naukowego WNGiG. Aktywnie popularyzuje wiedzę o geoarcheologii i antropocenie na wykładach dla młodzieży w szkołach w: Jarocinie, Kaliszu, Słodkowie (pow. turecki), poprzez wykłady „Kolorowego Uniwersytetu” (2019), na „Tygodniu geomorfologii”, czy w ramach PTG („Średniowieczny Poznań w badaniach geoarcheologicznych”).

Wolne chwile spędza na rodzinnym zwiedzaniu zakątków Polski i pielęgnowaniu swojego ogrodu.